תקנון החנות

קבלת תנאי שימוש

שימוש באתר זה www.happy-day.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי הפי דיי אונליין בע"מ ח.פ. 516443116 שכתובתה ברחוב הרברט סמואל 37 חדרה (להלן: "הפי דיי").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד הפי דיי, האתר, בעלי האתר, מנהלי הפי דיי, דירקטורים ב-הפי דיי, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הפי דיי על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את הפי דיי כלפי מבצעי הפעולות באתר.
הפי דיי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לאישה או לנשים.

השימוש באתר

1.       כללי

1.1. האתר מופעל על ידי הפי דיי ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.

1.2. הפי דיי מציעה למכירה באתר, בין השאר, שירותים ו/או מוצרים ו/או אטרקציות (להלן: "המוצר/המוצרים או השירותים" לפי העניין), אשר ניתן להחליפם במוצרים ו/או בשירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).

1.3. למען הסר ספק, הפי דיי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, ואין לה כל אחריות לאספקה או לאיכות המוצר.

1.4. המוצרים ו/או השירותים, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי הפי דיי.

1.5. הפי דיי מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות ב-הפי דיי כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות ב-הפי דיי כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

1.6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

1.7. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

1.8. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

1.9. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הפי דיי, ושהפי דיי לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהפי דיי וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהפי דיי, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את הפי דיי בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

1.10. להפי דיי תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. הפי דיי רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

1.11. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

2.       נראות העסקאות באתר - כללי

2.1. תמונות/סרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר.

3.       שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

3.1. הפי דיי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

3.2. במידה ו-הפי דיי תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות ותשלומים נוספים), הפי דיי תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל הפי דיי ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

3.3. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על המוצרים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

3.4. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מידי על כל משתמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

3.5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

4.       ציוד
משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. הפי דיי לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

5.       כללי התנהגות למשתמש הקצה

5.1. האתר הינו קניינה הפרטי של הפי דיי. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

5.2. הפי דיי דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

5.3. משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של הפי דיי בכתב ומראש.

5.4. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הפי דיי מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה אחר מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.

5.5. משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות ב-הפי דיי. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של הפי דיי ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הפי דיי.

6.       הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר

6.1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

6.2. הפי דיי רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הפי דיי רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-הפי דיי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

7.       קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

7.1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של הפי דיי או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהפי דיי, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

7.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ-הפי דיי או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ-הפי דיי (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של הפי דיי המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של הפי דיי.

7.3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל אזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל-הפי דיי זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק ל-הפי דיי את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של הפי דיי וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הפי דיי.

8.       היעדר אחריות

8.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. הפי דיי, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיסופקו באמצעות האתר.

8.2. הגישה לאתר מסופקת "כמות שהוא" ("AS-IS" ו-"AS-AVAILABLE"). בית העסק אחראי לפרסום ההצעה ומימוש המוצר. הפי דיי אינה מספקת כל מצג, אחריות, הצהרה או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות.

8.3. הפי דיי אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. 

8.4. ככל ויהיה פגם במוצר או שירות לקוי, הדבר יטופל על ידי נותן השירות, בהתאם למדיניות של ספק או נותן השירות שסיפק את המוצר או השירות.

8.5. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו''ב.

8.6. הפי דיי לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

8.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הפי דיי לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

9.       הגבלת אחריות
בשום מקרה, הפי דיי לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה. בשום מקרה, חבותה ואחריותה של הפי דיי, בשל מוצר ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור משתמש הקצה באמצעות האתר בגין אותו מוצר, וסך האחריות והחבות הכוללת של הפי דיי הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים שנסלקו עבור אותו משתמש קצה באמצעות האתר במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד הפי דיי.

10.   בקרה, פיקוח ומעקב

להפי דיי תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי הפי דיי, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפי דיי תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר הפי דיי סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

11.   פרטיות
משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. הפי דיי אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן הפי דיי מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל-הפי דיי את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של הפי דיי.

12.   הענקת רישיון

על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן להפי דיי רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

13.   שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את הפי דיי ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את הפי דיי מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

14.   ביטול הסכם זה

הפי דיי רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות התניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.

15.   סימני מסחר

"הפי דיי" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "הפי דיי", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של הפי דיי אונליין בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

16.   תוכן צדדים שלישיים

16.1. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי הפי דיי. להפי דיי לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. הפי דיי לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, הפי דיי לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר. ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של הפי דיי לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. הפי דיי אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. הפי דיי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

16.2. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך בתכנים ו/או במודעות הפרסומת המתפרסמים באתר המבצעים לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש פרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך אתר המבצעים באתרי אינטרנט אחרים ו/או בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא ו/או בתוכנות וביישומי מחשב ו/או בטלפוניה ובתקשורת סלולרית ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או בדפוס ו/או במדיה אחרת כלשהי וכיוצא בזאת.

16.3. אין להציג תכנים מאתר המבצעים בכל דרך שהיא, ובכלל זאת באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר המבצעים או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם.

16.4. המבצעים המפורסמים באתר המבצעים הם באחריות הבלעדית של בתי העסק ו/או נותני השירות, אשר הפרסום מובא מטעמם. הפי דיי לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין ומכל סוג שהוא שייגרם למשתמש הקצה עקב השימוש באתר המבצעים, הסתמכות על המידע המובא בפרסום המופיע באתר המבצעים וכיוצא באלו. למשתמש הקצה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הפי דיי ו/או מי מטעמה בגין המידע המפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים הישרים (ככל שיהיו).

16.5. הפי דיי לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בגין הפרעה לשימוש באתר המבצעים, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות אתר המבצעים והמידע המובא באתר המבצעים. הפי דיי אינה מתחייבת כי השימוש באתר המבצעים ובקישורים המוצעים בו לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם ובכל מקרה הפי דיי אינה אחראית להפרעות כאמור.

 

17.   משלוח הודעות על ידי הפי דיי ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, הפי דיי חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספרי הטלפון שמסרת להפי דיי בכל שימוש באתר ו/או בעת פניה בכל נושא שלך אליה. הנך מאשר בזאת ל-הפי דיי ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור. כמו כן, הנך מאשר ומודע לכך כי הפי דיי  עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות תזכורת בדבר מועד פקיעתו הקרב של המוצר או השירות שרכשת. כמו כן, הפי דיי עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים אשר יתייחסו לעסקאות באזור גאוגרפי שבחרת או באזורים אחרים או עסקאות חופשות ושופינג. הפי דיי אף עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך עדכונים ותזכורות בדבר עסקאות אחרות שיכולות לעניין אותך, הצעות לעסקאות מבוססות מיקום והודעות מערכת שונות. ככל שתבקש ש-הפי דיי תאפשר לך לבחור לקבל מ הפי דיי-או לבחור לחדול מלקבל מהפי דיי, הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים ו/או הודעות דואר אלקטרוני הרלוונטיות לאזורים גיאוגרפים מסוימים, הרי שהנך מודע לכך ומאשר בזאת כי על אף בחירתך כאמור, הפי דיי תהיה רשאית בכל עת לשלוח לך גם הודעות דואר אלקטרוני אשר אינן מהסוגים המסוימים ו/או אשר אינן רלוונטיות לאזורים הגיאוגרפים המסוימים כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הפי דיי כפי שהיה מעת לעת. האמור אינו גורע מזכותך לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני מהפי דיי בהתאם לאמור בסעיף זה להלן ולהוראות כל דין.
באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של הפי דיי בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה. כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהפי דיי ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications) באפליקציית האתר, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

 

המוצרים/השירותים

18.   הוראות בעניין המוצרים/שירותים – כללי

בית העסק ולא הפי דיי, הוא המספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי והבלעדי למוצר שנרכש וסופק.

רכישת המוצר

הרכישה תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש המוצר/השירות מול בית העסק בלבד. למשתמש הקצה לא תהיה ולא תוקנה לו זכות חוזית או כל זכות אחרת מול הפי דיי. אתה נדרש לפתוח חשבון אצל הפי דיי כדי שהפי דיי תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת המוצר/השירות. הדפסת המוצר/השירות יינתנו על ידי הפי דיי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הפי דיי כדוגמת עיון בהזמנות עבר.

על מנת לרכוש מוצרים באתר יש לבצע הרשמה ותשלום למוצר המבוקש.

המחיר המופיע באתר הינו עדכני ויכול להשתנות

התשלום בגין המוצר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעים אחרים המופיעים באתר.

הלקוח יחויב רק לאחר בדיקת זמינות וסגירת העסקה עם הספק וכן בדיקת מסגרת אשראי לקוח.

19.   זכויות המימוש

הזכויות המוקנות יהיו כפופות לתנאי כל עסקה, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר.

20.   המוצרים/השירותים המופיעים באתר
הפי דיי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. הפי דיי מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. הפי דיי אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. הפי דיי אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק, וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים/השירותים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של הפי דיי ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית הפי דיי וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

 

21.   המוצרים/השירותים המופיעים באתר
בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, הפי דיי תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת המוצר. ל-הפי דיי ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או ל-הפי דיי ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי הפי דיי הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי הפי דיי ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

22.   תשלום וקבלה

22.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

22.2. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

22.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי הפי דיי ו/או הספק וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. 
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.

22.4. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של הפי דיי.

23.   אספקת המוצרים

23.1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו בעמוד המכירה לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה לגבי המוצר/שירות באתר.

23.2. זמני אספקה וביצוע אספקת המוצרים ו/או השירותים הינם באחריות בית העסק מוכר המוצרים ו/או השירותים, כפי שמוצג במודעת העסקה. זמני אספקת המוצרים הינם צפי משוער בלבד לקבלת המשלוח בבית הלקוח. על אף המאמצים לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד, מובהר כי יתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים. מועד האספקה הינו בהתאם לתנאים ומדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים, בית העסק וכמופיע במדיניות המשלוחים באתר החברה. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המופיעים במודעת העסקה נמנים בימי עסקים – אשר אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה. ככלל ימי עסקים הינם ימי עבודה החלים בימים א' עד ה', ואינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה, יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, ערבי חג, ימי חג, ימי חול המועד, אסרו חג, ימי אבל לאומיים, תענית וצום. החברה לא תישא באחריות מכל סיבה בקשר עם עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי בתי עסק מפרסמים ו/או במקרים אשר אינם בשליטת החברה, בין היתר, בשל כוח עליון, השבתה, שביתה, עיצומים, תקלות, שיבושים, עיכובים, אסון טבע, סגר בהוראת ממשלה, מגיפה וכיו"ב. אספקת המוצרים ו/או השירותים מותנים במלאי של בית העסק המספק את המוצר ו/או השירות והינם באחריותו. מובהר כי הפי דיי מעדכנת את העסקאות באתר בהתאם להודעות שמתקבלות כתנאים כללים בדבר מדיניות המשלוחים ו/או ההובלות ו/או שירות שאינו בבית העסק (כגון: "הרכבה" וכיו"ב), אולם התנאים הספציפיים שיחולו בגין כל עסקה הינם כפי שמפורט בכל מודעה של העסקאות המפורסמות באתר. בכל מקרה של סתירה בין מסמך מדיניות זה לבין מודעות העסקה באתר, יגבר האמור במודעת העסקה המפורסמת באתר.  

24.   שליח עד הבית

בית העסק יפרסם בכל עסקה המפורסמת באתר את התנאים למשלוח לבית הלקוח בגין המוצרים והשירותים המסופקים על ידו. תתכן תוספת תשלום בגין שירות משלוח עד הבית, כמפורט בכל עסקה המפורסמת באתר. שירותי משלוחים עד הבית יתנו על פי פריסה גיאוגרפיות שתפורט בכל עסקה באתר. האחריות לשירות זה הינה על בית העסק.

טענות ו/או תלונות בעניין זה יועברו לטיפול על ידי בית העסק.

 

25.   מימוש המוצרים

25.1. הרכישה היא למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש יותר מפעם אחת.

25.2. לא ניתן לעשות שימוש ברכישת המוצר על מנת להשלים חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

25.3. הפי דיי ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה ביתר של המוצר.

25.4. הפי דיי לא מגבילה מכירת ו/או העברת המוצר לצד ג', על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי העסקה, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של הפי דיי, גם כלפי הרוכש ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת המוצר לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

25.5. כל ניסיון לעשות שימוש במוצר בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של המוצר.

25.6. כל המוצרים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של המוצר לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש במוצר, והרכישה לא תקנה לרוכש כל זכות מכל סוג וכן לא תקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור להלן. על כן, באחריות הרוכש לממש את המוצר במהלך תקופת תוקפו. רוכש מוצר אשר לא מימש אותו, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא, למעט לפי האמור בסעיף זה. במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש, תוקפו של המוצר יפוג לאחר חצי שנה מיום רכישתו, אלא אם צוין אחרת.
במקרים בהם לא נעשה שימוש במוצר עד למועד פקיעתו, הסכום ששולם עבור רכישתו (להלן: "התמורה") יועבר לבתי העסק או ל-הפי דיי, בהתאם להסכמות שבין הפי דיי לבין בתי העסק.

25.7. יש לממש את המוצר באירוע אחד ולא ניתן לממש אותו בפחות מערכו הנקוב.

25.8. רוכש המוצר אינו רשאי לבטל את עסקת רכישתו או לקבל את כספו חזרה. האמור בסעיף זה לא יחול אם נקבע אחרת לפי חוק.

25.9. המוצר לא יחול, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לשלם באמצעותו עלויות טיפול ומשלוח.

25.10. המוצר לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.

25.11. לא ניתן להמיר המוצר בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).

25.12. כל הזמנות בבית העסק מתוקף המוצר הן על בסיס מקום פנוי בבית העסק.

25.13. כל מוצר כפוף לתנאי הפי דיי ובתי העסק המשתתפים. הפי דיי אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים. בית העסק הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.

26.   ביטול עסקה על ידי הפי דיי:

26.1. הפי דיי ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

26.2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

26.3. אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

26.4. במקרה של כח עליון, פעילות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת הפי דיי את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

26.5. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית הפי דיי לבטל את הרכישה הספציפית.

26.6. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו. 

26.7. הפי דיי רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

27.   אחריות בית העסק:

27.1. בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש המוצר ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים/השירותים. אתה מוותר ומשחרר את הפי דיי מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

27.2. פסולת אלקטרונית - משתמש הרוכש מבית עסק ציוד אלקטרוני וחשמלי, עליו חל החוק, רשאי למסור לבית העסק מוכר המוצר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ללא תשלום, בכפוף להוראות החוק. האמור אינו חל על פסולת ציוד וסוללות מזיקה. לפרטים נוספים יש לפנות לבית העסק בהתאם לפרטים המצויים בעמוד העסקה.

27.2.1.    מובהר כי הפי דיי לא תהיה אחראית כלפי הרוכש, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש בגין אי קיום התחייבות בית העסק כלפי הרוכש, לרבות נזקים שיגרמו בגין איחורים, אספקת מוצר או שירות החורגים  ועוד.

27.2.2.    הפי דיי לא תישא באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם לרוכש כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (2) נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב שעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (3) תקלה, כשל או עיכוב מצד בית העסק המקומי ו/או כל מעשה או מחדל של בית העסק המקומי בעת מימוש או אי מימוש העסקה; (4) כל נזק או הפסד עקב כוח עליון המונעים את מימוש העסקה.

27.2.3.    מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש במוצר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, מעבר לאמור בסעיף 26 לתנאי השימוש.

27.2.4.    בית העסק המקומי עשוי להציע לרוכש לרכוש מוצרים או שירותים נוספים אשר אינם כלולים במוצר. במקרה כזה, הרוכש יבצע את עסקת רכישת המוצרים או השירותים הנוספים ישירות מול בית העסק ול- הפי דיי לא תהיה כל אחריות בנוגע למוצרים או שירותים אלו או לעסקה במסגרתה נרכשו.

27.2.5.    אחריות הרוכש היא לוודא, עובר לרכישת המוצר, כי יש בידיו את כל הביטוחים וההרשאות הנדרשים לצורך מימוש המוצר. יובהר כי הפי דיי לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר ביטוח מתאים בעת מימוש המוצרים לעסקאות בחו"ל, או בכל תשלומי השתתפות עצמית שיידרשו מן הרוכש על ידי המבטח, וזאת, הן במקרים בהם נגרם נזק גוף והן במקרים בהם נגרם נזק ממון ו/או רכוש ו/או עוגמת נפש. 

27.2.6.    על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק ימי חג וימי שבתון שונים והאם הם חלים על בית העסק הרלוונטי במדינה בה הם מעוניינים לממש את המוצר. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי יכולת של הרוכש לממש את המוצר עקב ימי חג ושבתון החלים במדינה בה מצוי בית העסק.

27.2.7.    על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק שהוא מקבל את כל הציוד הנדרש מבית העסק בחו"ל לשם מימוש המוצר, לרבות ציוד חלופי במקרה של תקלות וכיוצא בזאת.

27.2.8.    לצורך מימוש העסקה, על הרוכש לשמור את אישור רכישת המוצר ולהציגו לבית העסק באופן פיזי או אלקטרוני (באמצעות טאבלט או טלפון נייד).

27.2.9.    לסכום המוצר עשוי להתווסף מס מקומי או תשלומי חובה אחרים. תשלומים אלו ישולמו על ידי הרוכש ישירות לבית העסק. על הרוכש אחריות לבירור ובדיקת קיומם של תשלומים כאמור.

27.2.10. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בין הרוכש לבין בית העסק המקומי יחול דין המדינה בה מצוי בית העסק, ומקום השיפוט יהיה בית המשפט באותה מדינה, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש על גבי המוצר. מובהר כי ככל שהרוכש ירצה לפתוח בהליכים משפטיים נגד בית העסק, הרי שהוא עושה זאת על ביוזמתו ועל אחריותו, ול- הפי דיי לא יהיה כל חלק בכך. אתר מבצעי קופונים

27.3. האתר ו/או העמוד ו/או עסקאות שיסומנו באופן ייעודי ("אתר המבצעים") מופעל על ידי הפי דיי ומספק שירות מקוון (On-line) של לוח פרסום מבצעים, הנחות והטבות ברכישת מוצרים ו/או שירותים מבתי עסק ו/או נותני שירות שונים, הכוללים קישורים לאתר בית העסק ו/או הצד השלישי בהתאמה ("המבצעים").

27.4. למען הסר ספק, תנאי השימוש של אתר הפי דיי, לרבות מדיניות הפרטיות של הפי דיי, חלים בכללותם (בשינויים המחויבים) גם על פעילות ו/או עמוד ו/או אתר המבצעים.

27.5. הפי דיי אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות מטעם בתי העסק ו/או נותני השירות כאמור. יצוין, כי נהליה של הפי דיי אוסרים פרסומים בעלי תוכן פוגעני ו/או בלתי חוקי, אולם הפי דיי לא תישא בכל אחריות נזיקית ו/או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור.

27.6. הפי דיי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר המבצעים, וניתן לרכשם מבית העסק ו/או מנותן השירות באמצעות פנייה ישירה לאתר האינטרנט שלו באמצעות לחיצה על הקישור (הלינק) המופיע באתר. אין לראות את הפי דיי כמי שמוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים, ואין לראות ב-הפי דיי כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, לרבות לאספקתם או לטיבם או לכל תנאי או תכונה אחרת של המוצר או השירות או אספקתו. כמו כן, המבצעים מוצעים על ידי בתי העסק ו/או נותני השירות השונים ולא על ידי הפי דיי. ל-הפי דיי אין שליטה על התוכן המופיע בפרסומים השונים והיא אינה אחראית למהימנות ונכונות התוכן, לרבות מחיר המוצר ו/או השירות המוצג במודעות הפרסומת. המחירים המוצגים במודעות הפרסומת אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ובאחריות משתמש הקצה לערוך השוואת מחירים.

27.7. הפי דיי אינה צד לעסקה שתתבצע בין משתמש קצה לבין בית העסק בעקבות פרסום מודעה באתר המבצעים. עסקה כאמור מבוצעת ישירות בין הצדדים לעסקה, כלומר, בין משתמש הקצה לבין בית העסק ו/או ונותן השירות .הפי דיי  ו/או מי מטעמה אינם צד לעסקה ואינם אחראים בגינה, וזאת גם אם המידע על אודות העסקה פורסם באתר המבצעים.

27.8. הפי דיי אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן שניתן על ידי המפרסמים באתר המבצעים ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי האינטרנט שלהם, אשר לינק אליהם מצוי באתר המבצעים. הכניסה לאתר אינטרנט של צד שלישי שאינו הפי דיי, גם אם נעשה באמצעות קישור המצוי באתר המבצעים, נעשית על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה וכל הסיכונים שעשויים להיות כרוכים בכך אינם באחריותה של הפי דיי. בכלל זאת, הפי דיי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם למשתמש הקצה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר האינטרנט של המפרסם, לרבות כתוצאה מווירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות אחרות.

27.9. הפי דיי ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר המבצעים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

27.9.1.    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר המבצעים פעילות בלתי חוקית.

27.9.2.    אם אירעה תקלה טכנית שמנעה פרסום של המבצע כדבעי.

27.9.3.    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים (לשיקול דעתה של הפי דיי) את המשך פרסום המבצע.

27.9.4.    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

 

שונות

28.   כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

29.   כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

30.   הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

31.   שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הפי דיי לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הפי דיי לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

32.   הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

33.   חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.